Разрешиха дивото къмпингуване, но с условия

Промените в закона за черноморското крайбрежие бяха приети на второ четене в парламента и атакувани от опозицията, БААТ и АБТТА

Гласуваните на второ четене промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие предвиждат да може да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и "Б", извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им, съобщи БТА.

Тези места не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само на обекти по Закона за горите - архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение. Това са кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.

Условията и редът за определяне на местата, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, министъра на околната среда и на министъра на туризма.

По време на дебатите в парламента "БСП за България" поискаха разпоредбата да не засяга палатките и думата да не фигурира в текста, понеже така сме щели да отблъснем западните туристи. Александър Ненков (ГЕРБ) опонира с мотива, че след сезона остават много отпадъци, за почистването на които съответната община трябва да плаща, без тези пари да са предвидени в бюджета й, а в същото време свободно къмпингуващите не плащат местни данъци.

„В ЗИД на ЗУЧК се забелязва характерния за корупционните практики наказателен уклон, с въвеждането на нови административно-наказателни разпоредби, които са абсолютно непропорционални на тежестта на действията, определени за социално опасни. Същевременно цялата законова рамка и ниския капацитет за контрол оставят достатъчно корупционни възможности за застрояване на плажовете и дори унищожаване на местобитания, защитени територии, скални образования и дюни, всички те предмет на специална защита, вкл. по ЗУЧК,” подчертаха в обща декларация БААТ И АБТТА.