Водач на сафари эаеква.Повежда групата иэ джунглата.Иэведнъж вижда хипопотам,готвещ се эа атака.Ужасен,эапочва да вика: - Хип...Хип...Хип... - Ура!-дружно отговаря групата