Природен резерват Сребърна

Природният резерват „Сребърна” е разположен на 638 хектара по западния бряг на Дунав, близо до с. Сребърна, на 16 км западно от Силистра. В площта му попада едноименното сладководно езеро, някогашни земеделски земи, пояс от гори по поречието на реката, остров и мочурища. Резерватът е развъдник на 99 вида птици, повечето от които са редки или застрашени. Други 80 вида пернати мигрират и търсят подслон тук всяка зима. Сред най-интересните обитатели на „Сребърна” са къдроглавият пеликан, голямата бяла чапла (в България гнезди само тук), блестящият ибис, немият лебед, червеногушата гъска, тръстиковият блатар, мустакатият синигер.

Защитената местност, включена в списъка на ЮНЕСКО през 1983 г., е заобиколена от хълмове. Те представляват естествена „ограда” и същевременно дават идеална възможност (заедно с изградените наблюдателни кули) за съзерцаване и фотоулов на птичето царство.