Организация и технология при изграждане на хотели и други видове средства за настаняване

В последните няколко години, а по-точно казано и десетилетие, хотелската индустрия се разрасна неимоверно много. При това не само в световен, а и в национален мащаб. Построени бяха както големи хотелски комплекси и хотели, така също и семейни хотели, къщи за гости и други видове средства за настаняване. 

Процесът на разрастване на хотелиерската настанителна леглова база в страната не само че няма да спре дотук, но считам, че ще продължи да се развива, поради нарастващото потребителско търсене и сегментирането на пазара на настанителни услуги.

За читателите на сп. „Туризъм и Отдих”, а и за онези, които имат намерение да се занимават с хотелиерска дейност, независимо от мащабите и - предприемачите, ще бъде от полза да се запознаят с организацията, технологията, етапите и процедурите, необходими за да се развие успешен проект и да се изгради икономически обоснован, ефективен и проспериращ настанителен туристически обект. 

В личен план идеята за построяване на хотел (имам предвид самостоятелен, независим хотел) преминава през множество етапи, които синтезирано може да се представят по следния начин:

1. Първи етап: Възникване на идеята, споделяне с приятели и професионалисти, обсъждане в семейството (ако ще се изгражда и експлоатира) семеен или малък хотел.  

2. Втори етап: Начини на финансиране: собствени средства, банков капитал, акционерно участие, друго.

3. Трети етап:  Избиране на място (разположение, локация) на бъдещия хотел.

4. Четвърти етап: Проучване на пазара (маркетинг - може би и в самото начало), най-малкото, за да се определи търсенето на хотелиерски услуги, пътнико и туристопотока в района на бъдещия хотел.

5. Пети етап:  Консултации с браншови експерти, специалисти и други консултанти по различни аспекти на развитието на „проекта”.

6. Шести етап: Избор на подходяща юридическа форма на фирмата, дружеството или компанията собственик на хотела (ЕТ-едноличен търговец, ООД-дружество с ограничена отговорност, ЕООД- акционерно дружество).

Изграждането, функционирането и управлението на хотел или хотелски комплекс е сложен и дълъг технологичен процесс, преминаващ през множество етапи и фази. Всяко начинание от подобен род е свързано най-малко със следните въпроси, отговорите на които трябва да си даде самият предприемач:

• Къде и какъв хотел ще се изгражда (местоположение, вид, капацитет, големина, категория)?

• За кого ще изгражда хотела или комплекса – за себе си или за препродажба?

• Кой ще бъде инвеститорът и как ще се финансира инвестицията?

• Кой ще направи бизнес плана и ще го защити пред финансовите институции (банки, борси и др.) за отпускане на кредити?

• Кой ще бъде изпълнител на проекта и строежа (архитектът, строителят, интериорният дизайнер) и т. н.?

• Колко време ще бъде необходимо за построяването на хотела и колко ще струва инвестицията към момента на пускането му в експлоатация?

• Кой и как ще управлява хотелския комплекс след откриването му?

Трябва да се има предвид, че върху намерението да изградим хотел влияят множество фактори, които определят спецификата на макро-средата, местната бизнес среда и законодателството в страната. Въпреки това, изграждането на хотел в условията на пазарна икономика, в която и да е европейска страна, се подчинява на общи или сходни правила, както и възможности да се ползват финансовите ресурси, характерни за свободния пазар с неговите икономически механизми и лостове.

Факторите, които в известен смисъл се считат за глобални, „универсални” и приоритетни, са следните:

- Промяна в ориентацията на туристическите пазари и туристопотоците вследствие на политически фактори, като формиране на нови политически и икономически съюзи, войни, междуособици от различен характер, терористични актове, както и управленски решения като следствие от тях. 

За България, от съществено значение в последното десетилетие, е присъединяването на страната към Европейския съюз, свързано с възможностите за използване на механизмите на свободния пазар и свободното придвижване на хора и капитали в рамките на съюза, с нарастването на туристопотоци от страните в Европейския съюз, от една страна, и ограничаване на традиционните пазари, свързани с въвеждането на визи за държави извън Европейския съюз - присъстващи на туристическия пазар в страната до промяната, като Русия, Украйна, Беларус, Казахстан и др., от друга. 

-  Възходът или кризата на световната икономическа и/или финансовата система, които имат отражение и върху туризма, с цикличен характер (обикновено на 8-10г.), който се изразява в следното:

Цикъл (период) на възходящо развитие, свързан с увеличаване на работните места, повишаване доходите на населението, което съответно води до повишено търсене на стоки и услуги в т. ч. хотелиерски, ресторантьорски и др. -  първото десетилетие на 21в. (2003 – 2007г.); 

Цикъл (период) на криза, свързан с преструктуриране на икономиките на страните, загубата на работни места и намаляване на доходите на заетите лица, от там и търсенето на стоки и услуги в т. ч. туристически, хотелиерски и др. – края на първото и средата на второто десетилетие на 21в. (2008–2016г.) за света. За България, това се изразява в намалено търсене на туристически (хотелиерски) услуги от голяма част от местното населението поради фалити на фирми и компании в сектора на строителството, настаняването и услугите; намаляване на доходите на населението и загуба на работни места.

- Маркетинговото сегментиране на туристическите пазари, изразяващо се в повишена употреба на база данни (информация) за потребностите и желанията на гостите, получени чрез средствата на съвременната комуникация, в следствие на което хотелските фирми имат възможност за преориентация и нагласа за нови хотелиерски продукти, в зависимост от потребителското търсене. 

Пример: Развитието на семейните и малки хотели в които може да бъде предложен достатъчен комфорт, уют и обслужване на приемливи цени, отново са на мода. 

-  Демографски – фактор, който все повече ще определя търсенето и предлагането на туристически услуги на Европейския континент и в страната. За България, от една страна това е положителен фактор, свързан с повишено търсене предимно на хотелиерски услуги от граждани на страни с по-висок стандарт в ЕС (Великобритания, Германия, Скандинавия) и др. и отрицателен, от друга, свързан с отрицателния естествен прираст на населението и увеличаване броя на хората в пенсионна възраст с ниски доходи, както и намаляване на работещите с по-високи доходи, търсещи хотелиерски и други туристически услуги.

- Промяна в нагласите на потребителите в световен мащаб, от акцентиращо потребление на стоки към потребление на услуги, предимно туристически, в т. ч. хотелиерски и ресторантьорски, което диктува на инвеститорите и мениджърите търсене на нови продукти в сферата на предлагането (офериране, промотиране) и начини на управление (мениджмънт) в хотелиерския бизнес. Днес пътническите (туристическите) агенции и посредници търсят и съставят нови продукти (оферти, тур. пакети) и начини за тяхното предлагане, а хотелиерите - нови начини за експлоатация и управление на хотелите и хотелския бизнес, като цяло.

- Все по-нарастващата тенденция за промяна в начина на пътуване на хората (използване на въздушен и високоскоростен ж. п. транспорт) в световен мащаб диктува изграждане и строителство на туристически комплекси, предимно хотели край най-оживените летища и гари в големите градове и крайморските територии. Възможността за бърза и надеждна комуникация и придвижване от мястото на настаняване до бизнес центровете и/или центровете и местата за делови срещи и конференции. У нас е утвърдена дългосрочна програма за поетапна реконструкция, модернизация и обновление на летища и ж. п. гари в близките 10 г. за периода 2005 – 2020 г., приемащи основния туристопоток и строителство на нови терминали: летище София, Софийския ж. п. терминал, летище Варна, Бургас и др. Паралелно с изграждащата се инфраструктура в големите и средноголеми градове, е предвидено изграждането на хотели и хотелски комплекси, като част от комплексното предлагане на услуги и обслужване на гостите в населените места и „туристическите територии”. 

- Тенденция на инвестиране в хотелиерската индустрия от нетрадиционно ориентирани към хотелиерството фирми и компании, целящи да увеличат своето присъствие (дял) и печалба в дейности като строителство, експлоатация и управление на хотелиерски и атракционни заведения, съоръжения и комплекси. За България - навлизане и разгръщане на масово строителство през периода (1995г.–2010г.) на хотели, хотелски комплекси, съоръжения за отмора и забавления от фирми и компании от различни сектори на икономиката, от страната и чужбина, често с неясен, съмнителен произход и начален капитал. 

- Промяна в начина на стопанисване и управление предимно на самостоятелните хотелски комплекси и хотели във връзка със световната финансова и икономическа криза от 2008г., с преструктуриране на дейността, съкращаване на персонала до разумни граници, без това да доведе до съществено изменение в обслужването на гостите и осигуряването на печалба за фирмата или дружеството. 

 

Паралелно с изброените дотук глобални тенденции, условия и фактори за развитието на хотелиерската индустрия и строителството на нови заведения (предимно самостоятелни хотели и хотелски комплекси), без претенции за пълна всеобхватност, трябва да спомена и за други фактори, новопоявили се в условията на финансова и икономическа криза и остра конкурентна борба през последните няколко години:

1. Предоставяне на по-добри от заявените условия за гостите на дадена категория хотели. Тенденцията се проявява и в по-ниско категорийните хотели, в които се предоставят услуги и обслужване, характерни за по-високите, без това да се отрази съществено на цената, нещо като „глезене на клиента” или бонус към обслужването на гостите при престоя им в хотела. По-конкретно - възможност за „безплатно” ползване на басейн, фитнес или някои СПА услуги, с цел запазване на пазарната ниша и реализиране на приходи от основната дейност (настаняването). 

2. Факторът цени, отстъпки и промоции, особено в условията на криза, е особено актуален при вземане на решения от страна на потребителите, предимно в сектора ваканции и почивки. Добре съставените промоционални пакети за уикенда или по празници, са съществен елемент от приходите и ниша за оцеляване за много хотелиери в условията на висока конкуренция и финансова нестабилност. Предсезонните и следсезонни оферти по различни поводи за хотелите със сезонен режим на работа са от особено важно значение за тяхната конкурентоспособност и финансово оцеляване.

3. Смяна на марката. В САЩ и Западна Европа със смяната на марката (логото) и/или собствеността се цели промяна в имиджа на хотела; повишаване на конкурентоспособността: промяна на управлението, въвеждане на нови продукти и организация на работа и в крайна сметка повишаване на печалбата на фирмата, хотела или дружеството. Тази промяна е сложен и нерядко скъп процес, който се налага в условия на промяна на макросредата или бизнеса, но която задължително трябва да доведе до икономически растеж и приходи. У нас такава промяна успешно беше осъществена с подписване на франчайзингов договор с „Гранд хотел Балкан” в средата на 80-те г. който след съществени промени и многократни трансформации на собствеността, работи до 2015г. под марката на „Шератон София Хотел Балкан”. Положителни примери има и с други световно известни хотелски вериги, като „Бест Уестърн”, „Иберостар” и т. н.