Borika

Borika star

holiday type :   mountain  
tourism type : montain  

tel.:+359309 57 500