Vitosha Park Hotel star

holiday type :    

tel.:02/8168888, 8168781

e-mail: reservations@vitoshaparkhotel.com

web:www.vitoshaparkhotel.com