Uzunski star

holiday type :   mountain   SPA
tourism type : montain   SPA  

tel.:+359301 62626

fax:+359301 62626

web:www.hotel-uzunski.com