БОГАТСТВО НА РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ
видове почивка :   на планина  
видове туризъм : планински  

Българската висша флора се характеризира с изключително голям брой видове. Висшите растения са разпределени в 130 семейства и 872 рода с 3550 вида, 847 подвида и 2000 разновидности. Планините са богати с ендемични видове, някои от които се срещат само в България – старопланинска иглика, родопска роза, тракийски дъб, родопски крем, рилски равен и много други. Растителната покривка е представена от гори, заемащи около една трета от територията на страната, храсти и треви. Преобладават широколистните листопадни гори. Те заемат равнинните и хълмистите части на страната (различни видове дъб и обикновен бук), ниската и средната част на планините до 1400–1800 м (обикновен горун, обикновен габър, мизийски бук). Във високите части на планините е развит иглолистен пояс, представен от бял бор, смърч, обикновена и борисова ела. Особен колорит придават балканските ендемити – бяла и черна мура. Характерни за страната са лонгозните гори – полски бряст, полски ясен. Животинският свят в България има различен произход. Средноевропейските видове се срещат в Северна България и Стара планина, степните – предимно в Източна България, аркто-алпийските – във високите части на планините, средиземноморските – в южната част на страната. Установени са 29 000 животински вида. Богата на видове е безгръбначната фауна. Големият брой ендемични видове в Западни Родопи, Пирин, Рила, Централна и Западна Стара планина превръща тези райони в обект на специален научен интерес. Гръбначната фауна е представена от 207 вида и подвида риби и кръглоусти, 52 вида земноводни и влечуги, 397 вида птици и 40 вида бозайници. В горите се срещат благороден елен, сърна, глиган. За планините са характерни черен пор, борсук, вълк, лисица, дребни гризачи. Богато е разнообразието на птиците – гнездещи са 252 вида. През българските земи минават и двата миграционни пътя на птиците: Виа Понтика, по западното крайбрежие на Черно море и Виа Медитеране – по долината на р. Струма. От установените в Европа 29 вида птици, които са застрашени в световен мащаб, в България гнездят 16 вида: къдроглав пеликан, морски орел, черен лешояд, царски орел, червеногуша гъска и др.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ